KoucinkPNG

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 Mgr. Soňa Uhrová

IČ: 75258820

se sídlem: Mladé vinohrady 604, Zaječí, 691 05

kontaktní údaje:

email:  koucinksrdcem@gmail.com

telefon +420 728 785 144

www.kdyzmiminkoneprichazi.cz

(dále jen „prodávající“) 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kdyzmiminkoneprichazi.cz a www.koucinksrdcem.cz (dále jen „internetový obchod“).

VOP platí pro nákup elektronických knih /E-Booků/, on-line kurzů a programů, případně workshopů (dále jen „produkty“) přes uvedené webové stránky. Dále ošetřují poskytování individuálních psychoterapeutických služeb. 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

        II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží na konkrétních prodejních stránkách. Ceny produktů jsou konečné /Nejsem plátce DPH/. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na prodejní stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na prodejních stránkách je informativního charakteru /podléhá autorskému zákonu/ a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 1. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace do členské sekce. Zadání osobních údajů do kontaktního formuláře se řídí platnými podmínkami pro ochranu osobních údajů, které jsou umístěny na webových stránkách kdyzmiminkoneprichazi.cz a koucinksrdcem.cz. 
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere produkt. Způsob platby je bankovním převodem, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak. Doručení zaplaceného produktu probíhá on-line, případně cestou osobní výuky či konzultace.
 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT/KOUPIT v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o platnosti objednávky /uzavření kupní smlouvy/ na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím a po doručení potvrzujícího emailu s výzvou a s podklady k platbě. Objednávka je platná a je nutné ji uhradit. 

 3. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručen informativní email, který je přijetím objednávky a pokyny pro úhradu zakoupeného produktu. Kupující může zrušit objednávku odesláním emailu prodávajícímu, který je uvedený v těchto obchodních podmínkách. Objednávku nelze zrušit po zaslání Upomínky neuhrazené OBJEDNÁVKY prodávajícím odpovědí na Upomínku, a toto nelze považovat za řádné odstoupení od smlouvy, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 670100-2212932570/6210, vedeného u mBank, S.A.
 • V hotovosti při osobním odběru v provozovně 
 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží a daňového dokladu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, či fakturu, která slouží jako daňový doklad. Veškeré produkty a služby jsou povahy autorské a duševní činnosti z oblasti vzdělávání. Tento obor činnosti v této chvíli nepodléhá povinnosti povinného hlášení v rámci evidence EET. 
 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • Elektronickou formou na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v registračním formuláři.
 • V případě osobních workshopů a konzultací se za dodání zboží považuje realizace objednané služby. 
 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího po úhradě objednávky a obdržení zboží či služby. V případě osobní konzultace klient daňový doklad obdrží v den návštěvy, nebo v případě bezhotovostní platby elektronicky bezprostředně po ukončení konzultace. V rámci skupinových vzdělávacích akcích je rezervace místa na kurzu závazně potvrzena až po úhradě kurzovného bankovním převodem předem. 
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za produkt či službu, včetně nákladů na dodání, nejdříve však po převzetí zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

V.

Předmět kupní smlouvy 

 1. E-Booky, on-line programy a vzdělávací kurzy jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. 
 1. Aplikace informací a doporučení, které v produktech najdete, jsou zcela na uvážení kupujícího a jednotlivé kroky je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, IVF koordinátorem, či fertility koučem. 
 1. Pokud je kupující ze stejné oblasti a věnuje se práci ve stejném či podobném oboru, slouží informace v E-Booku pouze pro jeho vlastní potřebu. Uvedené postupy ani obsah nejsou určeny pro další šíření či individuální práci s klienty. Uvedené metody a dokumenty je zakázáno používat ve své praxi. Na přiložené dokumenty, včetně použitých fotografií, se vztahují autorská práva a poručení autorského zákona bude řešeno soudní cestou. 
 1. Předmět prodeje

Produkty a služby na webových stránkách www.kdyzmiminkoneprichazi.cz a www. koucinksrdcem.cz, jsou informativního charakteru a nenahrazují lékařskou péči.

Objednávat produkty je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu vzhledem k nutné údržbě webu, nebo v důsledku okolností, např. výpadky serveru, internetového připojení, atd.

SLEVY a slevové kupóny, zvýhodněné vouchery, atd.  v rámci nákupu jednotlivých on-line programů jsou platné po dobu 3 měsíců ode dne uhrazení objednávky, pokud není v rámci konkrétní akční nabídky uvedeno jinak.

Osobní a on-line konzultace

Termín konzultace je stanoven po dohodě klienta a lektora. Potvrzením termínu ze strany lektora je termín závazný. Termín konzultace je možné zrušit dva pracovní dny před termínem konzultace bez poplatku. Pokud klient zruší termín osobního sezení mimo tuto lhůtu, bude účtováno STORNO ve výši 500 Kč. Pokud se klient na konzultaci v den konání nedostaví, je účtován storno poplatek v celkové hodnotě ceny konzultace. 

Pokud klient neuhradí vystavenou fakturu, bude mu po 2. emailové upomínce zaslána upomínka písemná, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Pokud ani po této výzvě nebude faktura řádně zaplacena, včetně navýšení za vystavenou upomínku, bude pohledávka předána advokátní kanceláři, která zašle předžalobní výzvu.

Workshopy a vzdělávací akce

Vzdělávací akce /přednášky, workshopy, škola pánevního dna/ se uskuteční dle podmínek, které jsou vypsané na webových stránkách v popisu akce. Klient má závazně rezervované místo po úhradě celé částky kurzovného. Potvrzením termínu ze strany lektora je termín závazný. Termín konzultace je možné zrušit pět pracovních dnů předem bez poplatku. Pokud klient zruší termín kurzu mimo tuto lhůtu, nebo se na kurz vůbec nedostaví, bude účtováno 100 % storno.

Pořadatel akce má právo na změnu podmínek vzdělávací akce /Změna prostor v rámci daného města, změna času, změna druhého lektora, atd./. O všech změnách jsou účastníci informování v dostatečném časovém předstihu.

Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že se naplní kapacita, tzn. přihlásí se dostatečný počet zájemců. V opačném případě je lektor oprávněn akci zrušit, nebo navrhnout náhradní termín konání akce. 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí ze zákona 14 dnů
 • ode dne uzavření kupní smlouvy/potvrzení objednávky
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • v dalších případech uvedených v § 1829 odst. 1 NOZ občanského zákoníku. 
 1. V rámci nákupu vzdělávacích on-line programů má kupující právo bez udání důvodu do 14 dnů ode dne přijetí objednávky, která je zároveň potvrzením kupní smlouvy, od smlouvy odstoupit. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat písemné prohlášení o odstoupení v zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy písemně na email: koucinksrdcem@gmail.com. Odstoupení od smlouvy bude tvořit samostatnou přílohu emailu, předmět bude řádně označen slovy: Odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí či zamítnutí odstoupení od smlouvy. 
 2. V rámci autorského zákona je odeslání elektronického produktu, či přístupy do členské sekce zakoupeného produktu, podmíněno úhradou objednávky. Kupující přístupy obdrží až po připsání platby na bankovní účet, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak.
 3. Po zaslání přístupových údajů k elektronickému produktu ztrácí spotřebitel otevřením emailu s přístupovými údaji k zakoupenému on-line produktu dle autorského zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

        Pokud nemáte v úmyslu objednávku uhradit, NEOBJEDNÁVEJTE si prosím naše          produkty ani služby. Objednávka je odesláním závazná a je nutné ji uhradit dle uvedených Obchodních podmínek.

 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy a byly mu po dohodě s prodávajícím zaslány přístupové údaje předem, ztrácí veškeré oprávnění k dalšímu užívání on-line materiálů. Je povinen bez prodlení smazat veškeré materiály, které si v rámci on-line programu uložil do svého počítače. Další užívání produktu se posuzuje jako neoprávněné a je v rozporu s autorskými právy dle příslušného zákona. 
 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy a prodávající odstoupení akceptuje, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, a to stejným způsobem jako byla platba přijata. 
 1. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, mimo písemných upomínek.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.